Општини во Словенија

Словенија административно е поделена на 212 општини (на словенечки: občine), од кои 11 се градски. Секоја општина е поделена на месни заедници и околии.

Општините во Словенија

Во сите општини службен јазик е словенечкиот. Италијанскиот е втор службен јазик во 4 општини (од кои една е градска) во Приморје: Анкаран (Анкарано), Изола, Копер (Каподистрија) и Пиран (Пирано). Унгарскиот е втор службен јазик во 3 општини во Прекмурје: Добровник (Добронак), Ходош и Лендава (Лендва).

Согласно статистиката на Европската унија, општините во Словенија се водат како второстепени месни управни единици (LAU 2), под 58 првостепени управни единици (LAU 1).

Список

уреди
Општина Изворно Седиште Население
(2013)[1]
Ајдовшчина Občina Ajdovščina Ајдовшчина 18.955
Анкаран Občina Ankaran Анкаран 3.239
Апаче Občina Apače Апаче 3.610
Белтинци Občina Beltinci Белтинци 8.302
Бенедикт Občina Benedikt Бенедикт 2.430
Бистрица на Сутла Občina Bistrica ob Sotli Бистрица на Сутла 1.404
Блед Občina Bled Блед 8.171
Блоке Občina Bloke Нова Вас 1.584
Бовец Občina Bovec Бовец 3.195
Боровница Občina Borovnica Боровница 3.992
Бохињ Občina Bohinj Бохињска Бистрица 5.206
Брасловче Občina Braslovče Брасловче 5.409
Брда Občina Brda Доброво 5.734
Брежице Občina Brežice Брежице 24.285
Брезовица Občina Brezovica Брезовица кај Љубљана 11.620
Велење Mestna občina Velenje Велење 32.912
Велика Полана Občina Velika Polana Велика Полана 1.469
Велике Лашче Občina Velike Lašče Велике Лашче 4.240
Вержеј Občina Veržej Вержеј 1.299
Видем Občina Videm Видем кај Птуј 5.603
Випава Občina Vipava Випава 5.553
Витање Občina Vitanje Витање 2.267
Водице Občina Vodice Водице 4.778
Војник Občina Vojnik Војник 8.510
Вранско Občina Vransko Вранско 2.652
Врхника Občina Vrhnika Врхника 16.543
Вузеница Občina Vuzenica Вузеница 2.726
Горења Вас-Пољане Občina Gorenja vas - Poljane Горења Вас 7.307
Горишница Občina Gorišnica Горишница 4.035
Горје Občina Gorje Згорње Горје 2.874
Горња Радгона Občina Gornja Radgona Горња Радгона 8.576
Горњи Град Občina Gornji Grad Горњи Град 2.650
Горњи Петровци Občina Gornji Petrovci Горњи Петровци 2.136
Град Občina Grad Град 2.216
Гросупље Občina Grosuplje Гросупље 19.719
Дестрник Občina Destrnik Дестрник 2.582
Дивача Občina Divača Дивача 3.896
Добје Občina Dobje Добје кај Планина 968
Добрепоље Občina Dobrepolje Добрепоље 3.938
Добрна Občina Dobrna Добрна 2.195
Доброва-Полхов Градец Občina Dobrova - Polhov Gradec Доброва 7.539
Добровник Občina Dobrovnik Добровник 1.319
Дол кај Љубљана Občina Dol pri Ljubljani Дол кај Љубљана 5.666
Долењске Топлице Občina Dolenjske Toplice Долењске Топлице 3.398
Домжале Občina Domžale Домжале 34.455
Дорнава Občina Dornava Дорнава 2.907
Дравоград Občina Dravograd Дравоград 8.989
Дуплек Občina Duplek Сподњи Дуплек 6.746
Жалец Občina Žalec Жалец 21.413
Железники Občina Železniki Железники 6.789
Жетале Občina Žetale Жетале 1.340
Жири Občina Žiri Жири 4.890
Жировница Občina Žirovnica Брезница 4.401
Жужемберк Občina Žužemberk Жужемберк 4.568
Заврч Občina Zavrč Заврч 1.740
Загорје на Сава Občina Zagorje ob Savi Загорје на Сава 16.901
Зрече Občina Zreče Зрече 6.389
Иванчна Горица Občina Ivančna Gorica Иванчна Горица 15.810
Иг Občina Ig Иг 7.016
Идрија Občina Idrija Идрија 11.938
Изола Občina Izola Изола 15.952
Илирска Бистрица Občina Ilirska Bistrica Илирска Бистрица 13.866
Језерско Občina Jezersko Згорње Језерско 634
Јесенице Občina Jesenice Јесенице 21.374
Јуршинци Občina Juršinci Јуршинци 2.388
Камник Občina Kamnik Камник 29.244
Канал на Соча Občina Kanal ob Soči Канал на Соча 5.644
Кидричево Občina Kidričevo Кидричево 6.627
Кобарид Občina Kobarid Кобарид 4.189
Кобиље Občina Kobilje Кобиље 590
Козје Občina Kozje Козје 3.177
Комен Občina Komen Комен 3.545
Коменда Občina Komenda Коменда 5.746
Копер Mestna občina Koper Копер 51.048
Костањевица на Крка Občina Kostanjevica na Krki Костањевица на Крка 2.416
Костел Občina Kostel Вас 644
Кочевје Občina Kočevje Кочевје 16.379
Крањ Mestna občina Kranj Крањ 55.527
Крањска Гора Občina Kranjska Gora Крањска Гора 5.324
Крижевци Občina Križevci Крижевци кај Љутомер 3.753
Кршко Občina Krško Кршко 26.050
Кунгота Občina Kungota Згорња Кунгота 4.787
Кузма Občina Kuzma Кузма 1.584
Лашко Občina Laško Лашко 13.409
Ленарт Občina Lenart Ленарт во Словенске Горице 8.169
Лендава Občina Lendava Лендава 10.721
Литија Občina Litija Литија 15.017
Ловренц на Похорје Občina Lovrenc na Pohorju Ловренц на Похорје 3.096
Лог-Драгомер Občina Log - Dragomer Лог кај Брезовица 3.660
Логатец Občina Logatec Логатец 13.694
Лошка Долина Občina Loška dolina Стари Трг кај Лож 3.871
Лошки Поток Občina Loški Potok Хриб-Лошки Поток 1.932
Луковца Občina Lukovica Луковица кај Домжале 5.549
Луче Občina Luče Луче 1.514
Љубљана Mestna občina Ljubljana Љубљана 282.994
Љубно Občina Ljubno Љубно на Савиња 2.645
Љутомер Občina Ljutomer Љутомер 11.662
Мајшперк Občina Majšperk Мајшперк 3.980
Маколе Občina Makole Маколе 2.037
Марибор Mestna občina Maribor Марибор 111.374
Марковци Občina Markovci Марковци 4.015
Медводе Občina Medvode Медводе 15.843
Межица Občina Mežica Межица 3.632
Менгеш Občina Mengeš Мангеш 7.477
Метлика Občina Metlika Метлика 8.373
Миклавж на Дравско Поле Občina Miklavž na Dravskem polju Миклавж на Дравско Поле 6.402
Мирен-Костањевица Občina Miren - Kostanjevica Мирен 4.835
Мирна Občina Mirna Мирна 2.577
Мирна Печ Občina Mirna Peč Мирна Печ 2.846
Мислиња Občina Mislinja Мислиња 4.666
Мозирје Občina Mozirje Мозирје 4.098
Мокроног-Требелно Občina Mokronog - Trebelno Мокроног 2.981
Моравске Топлице Občina Moravske Toplice Моравске Топлице 5.908
Моравче Občina Moravče Моравче 5.129
Мурска Собота Mestna občina Murska Sobota Мурска Собота 19.188
Мута Občina Muta Мута 3.457
Назарје Občina Nazarje Назарје 2.624
Накло Občina Naklo Накло 5.337
Нова Горица Mestna občina Nova Gorica Нова Горица 31.938
Ново Место Mestna občina Novo mesto Ново Место 36.285
Одранци Občina Odranci Одранци 1.637
Оплотница Občina Oplotnica Оплотница 4.029
Ормож Občina Ormož Ормож 12.526
Осилница Občina Osilnica Осилница 396
Песница Občina Pesnica Песница кај Марибор 7.554
Пивка Občina Pivka Пивка 6.044
Пиран Občina Piran Пиран 17.882
Подвелка Občina Podvelka Подвелка 2.500
Подлехник Občina Podlehnik Подлехник 1.873
Подчетртек Občina Podčetrtek Подчертек 3.322
Ползела Občina Polzela Ползела 5.995
Пољчане Občina Poljčane Пољчане 4.556
Постојна Občina Postojna Постојна 15.749
Преболд Občina Prebold Преболд 5.052
Преваље Občina Prevalje Преваље 6.814
Преддвор Občina Preddvor Преддвор 3.561
Птуј Mestna občina Ptuj Птуј 23.404
Пуцонци Občina Puconci Пуцонци 6.098
Равне на Корушка Občina Ravne na Koroškem Равне на Корушка 11.464
Раденци Občina Radenci Раденци 5.252
Радече Občina Radeče Радече 4.396
Радље на Драва Občina Radlje ob Dravi Радље на Драва 6.311
Радовљица Občina Radovljica Радовљица 18.870
Разкрижје Občina Razkrižje Разкрижје 1.335
Раче-Фрам Občina Rače - Fram Раче 7.021
Ренче-Вогрско Občina Renče - Vogrsko Буковица 4.309
Речица на Савиња Občina Rečica ob Savinji Речица на Савиња 2.306
Рибница Občina Ribnica Рибница 9.316
Рибница на Похорје Občina Ribnica na Pohorju Рибница на Похорје 1.198
Рогатец Občina Rogatec Рогатец 3.122
Рогашка Слатина Občina Rogaška Slatina Рогашка Слатина 11.070
Рогашовци Občina Rogašovci Рогашовци 3.178
Руше Občina Ruše Руше 7.220
Света Ана Občina Sveta Ana Света Ана во Словенске Горице 2.342
Света Тројица во Словенске Горице Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah Света Тројица во Словенске Горице 2.100
Свети Андраж во Словенске Горице Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Витомарци 1.138
Свети Јуриј во Словенске Горице Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah Свети Јуриј во Словенске Горице 2.109
Свети Јуриј на Шчавница Občina Sveti Jurij ob Ščavnici Свети Јуриј на Шчавница 2.890
Свети Томаж Občina Sveti Tomaž Свети Томаж 2.112
Севница Občina Sevnica Севница 17.460
Сежана Občina Sežana Сежана 13.036
Селница на Драва Občina Selnica ob Dravi Селница на Драва 4.532
Семич Občina Semič Семич 3.832
Словенска Бистрица Občina Slovenska Bistrica Словенска Бистрица 25.191
Словенске Коњице Občina Slovenske Konjice Словенске Коњице 14.438
Словењ Градец Mestna občina Slovenj Gradec Словењ Градец 16.870
Содражица Občina Sodražica Содражица 2.187
Солчава Občina Solčava Солчава 518
Средишче на Драва Občina Središče ob Dravi Средишче на Драва 2.110
Старше Občina Starše Старше 4.102
Стража Občina Straža Стража 3.890
Табор Občina Tabor Табор 1.603
Тишина Občina Tišina Тишина 4.124
Толмин Občina Tolmin Толмин 11.578
Трбовље Občina Trbovlje Трбовље 16.888
Требње Občina Trebnje Требње 12.075
Трновска Вас Občina Trnovska vas Трновска Вас 1.348
Трзин Občina Trzin Трзин 3.874
Тржич Občina Tržič Тржич 15.106
Турнишче Občina Turnišče Турнишче 3.338
Хајдина Občina Hajdina Згорња Хајдина 3.736
Хоче-Сливница Občina Hoče - Slivnica Сподње Хоче 11.189
Ходош Občina Hodoš Ходош 375
Хорјул Občina Horjul Хорјул 2.909
Храстник Občina Hrastnik Храстник 9.713
Хрпеље-Козина Občina Hrpelje - Kozina Хрпеље 4.303
Цанкова Občina Cankova Цанкова 1.889
Цеље Mestna občina Celje Цеље 48.675
Церкље на Горењска Občina Cerklje na Gorenjskem Церкље на Горењска 7.243
Церквењак Občina Cerkvenjak Церквењак 2.009
Церкница Občina Cerknica Церкница 11.268
Церкно Občina Cerkno Церкно 4.786
Циркулане Občina Cirkulane Циркулане 2.312
Чреншовци Občina Črenšovci Чреншовци 4.052
Чрна на Корушка Občina Črna na Koroškem Чрна на Корушка 3.473
Чрномељ Občina Črnomelj Чрномељ 14.629
Шаловци Občina Šalovci Шаловци 1.521
Шемпетер-Вртојба Občina Šempeter - Vrtojba Шемпетер кај Горица 6.348
Шентиљ Občina Šentilj Шентиљ во Словенске Горице 8.467
Шентјернеј Občina Šentjernej Шентјернеј 6.908
Шентјур Občina Šentjur Шентјур 18.946
Шентруперт Občina Šentrupert Шентруперт 2.845
Шенчур Občina Šenčur Шенчур 8.469
Шкофја Лока Občina Škofja Loka Шкофја Лока 22.901
Шкофљица Občina Škofljica Шкофљица 9.744
Шкоцјан Občina Škocjan Шкоцјан 3.224
Шмарје кај Јелше Občina Šmarje pri Jelšah Шмарје кај Јелше 10.278
Шмарјешке Топлице Občina Šmarješke Toplice Шмарјешке Топлице 3.224
Шмартно кај Литија Občina Šmartno pri Litiji Шмартно кај Литија 5.522
Шмартно на Пака Občina Šmartno ob Paki Шмартно кај Пака 3.218
Шоштањ Občina Šoštanj Шоштањ 8.750
Шторе Občina Štore Шторе 4.292

Поврзано

уреди

Наводи

уреди

Надворешни врски

уреди