Нектон — група на организми кои се движат независно од струите во водната маса. Големината на телото на нектонските форми варира од неколку сантиметри, па до 30 метри. Важна карактеристика на нектонот е брзото движење, како и маневрабилноста (манифестирана со линеарна и аглеста ацелерација, стартување, запирање, вртење – со еден збор манифестирање агилност). Во светот на нектонот доминира инерцијата.

Атлантска харинга (Clupea harengus) како пример за нектонски организам.

Нектонски организми се рибите, китовите, некои главоноги, ракови, жаркари и други без‘рбетници.

ПоврзаноУреди