Нектонот сочинува група на организми кои се движат независно од струите во водната маса. Големината на телото на нектонските форми варира од неколку сантиметри, па до 30 метри. Важна карактеристика на нектонот е брзото движење, како и маневрабилноста (манифестирана со линеарна и аглеста ацелерација, стартување, запирање, вртење – со еден збор манифестирање агилност). Во светот на нектонот доминира инерцијата.

Атлантска харинга (Clupea harengus) како пример за нектонски организам.

Нектонски организми се рибите, китовите, некои главоноги, ракови, жаркари и други без‘рбетници.

ПоврзаноУреди