Механички систем – збир од материјални тела - предмети чие движење го проучуваме. Доколку постојат само меѓусебни интеракции, велиме дека механичкиот систем е изолиран.