Махвилот е специјално подигната платформа во џамијата отспротива на минберот, каде муезинот клечи и пее како одговор на молитвите на имамот.