Марксистички феминизам

Марксистичкиот феминизам е подвид на феминизмот што има за цел да ги прикаже материјалната основа за угнетувањето на жените, врските меѓу начините на производство и статусот на жените и да ги примени теориите за жените и класите во семејството. Феминистичката теорија е суштински различна од марксистичката теорија бидејќи феминизмот мора да се фокусира на полот и на сексуалноста, повеќе отколку на материјалните услови во која било идеолошка конструкција. Сепак, многу феминисти тврдат дека само синтеза на марксизмот и на феминизмот може да ги еманципира жените.

Американските марксистички феминисти создаваат единствена теорија за социјалната нееднаквост на жените. Така, Ненси Хартсок тврди дека материјалната основа на нееднакво егзистирање на жените е содржана во свеста на жените. Само марксистичкиот феминизам има посебна теорија за релацијата меѓу создавањето на внатрешното искуство на жените и нивниот социјален живот. Тој е заснован на практиката која ги поврзува свесното суштество и социјалната каузалност.

Белешки

уреди