Малиот крвоток кај птиците и цицачите е циркулација на крвта од десната комора на срцето, преку белодробните артерии до белите дробови, каде што се врши размена на гасовите (јаглерод диоксид и кислород). Оксидираната крв (крвта богата со кислород) преку белодробните вени се враќа во левата преткомора на срцето. Од левата преткомора крвта оди во левата комора каде што започнува големиот крвоток.