Македонски научен институт

Македонскиот научен институт (бугарски: Македонски научен институт, скратено МНИ) е организациjа за научни истражувања во Бугарија, создадена во 1923 во Софија со цел истражување на Македонија и неjзините народи.[1]

Податотека:Ustavnamni.gif
Страница од првиот статут на Македонски научен институт, 1924 г.

ИсториjаУреди

СовременостУреди

ПретседателиУреди

Обjавени делаУреди

За Македонскиот научен институт се објавени следните дела:

  • Павел Шатев, Солунскиот атентат и заточениците во Фезан, Култура, Скопје, 1994
  • Движењето од онаа страна на Вардар и борбата со врховистите по спомени на Јане Сандански, Черно Пеев, Сава Михалов, Хр. Куслев, Ив. Атанасов - Грлето, Хр. Јуруков и Никола Пушкаров, соопштива Љ. Милетич, Софија, Печатница П. Глушков, 1927, Материјали за историјата на македонското ослободително движење, Издава Македонски научен иснтитут, Книга Книга VII.[2]: "Движението отсамъ Вардара и борбата съ върховистите по спомени на Яне Сандански, Черньо Пеевъ, Сава Михайловъ, Хр. Куслевъ, Ив. Анастасовъ Гърчето, Петъръ Хр. Юруковъ и Никола Пушкаровъ, съобщава Л. Милетичъ", София, Печатница П. Глушковъ, 1927, поредица "Материяли за историята на македонското освободително движение", Издава "Македонскиятъ Наученъ Институтъ", Книга VII.
  • Спомени на Ѓорче Петров, соопштува Љ. Милетич, Издава Македонски Научен Институт, Софија, Печатница на П. Глушков, 1927, Материјали за историјата на македонското ослободително движење, книга VIII.Спомени на Гьорчо Петровъ, съобщава Любомиръ Милетичъ, Издава „Македонскиятъ Наученъ Институтъ”, София. — Печатница П. Глушковъ. — 1927, Материяли за историята на македонското освободително движение, книга VIII.
  • Во Македонија и Одринско - Спомени на Михаил Герџиков. II. Првиот комитет на ВМРО - Спомени на д-р Христо Татарчев, соопштува Љ. Милетич, Издава Македонски Научен Институтм, Софија, Печатница П. Глушков, 1928, Материјали за историјата на македонското ослободително движење, книга IX. Въ Македония и Одринско ― Спомени на Михаилъ Герджиковъ. II. Първиятъ комитетъ на ВМРО ― Спомени на д-ръ Христо Татарчевъ, съобщава Любомиръ Милетичъ, Издава „Македонскиятъ Наученъ Институтъ”, София - Печатница П. Глушковъ - 1928, Материяли за историята на македонското освободително движение, книга IX.
  • Револуционерните борби во Азот (Велешко) и Поречје, Стефан Н. Аврамов, Македонски Научен Институт, Софија, 1929, Материјали за историјата на македонското национално ослободително движење, книга XРеволюционни борби въ Азоть (Велешко) и Порѣчието. Стефанъ Н. Аврамовъ, Македонски Наученъ Институтъ, София 1929, Материяли за историята на македонското освободително движение, книга X.
  • Револуционерната дејност во Демирхисарот (Битолско) по спомени на Алексо Стефанов (демирхисарски војвода), соопштува Бојан Мирчев, Издава Македонски Научен Институт, Софија, Печатница на П. Глушков, 1931, Материјали за историјата на македонското ослободително движење, книга XI Революционната дейность въ Демирхисаръ (Битолско) по спомени на Алексо Стефановъ (Демирхисарски войвода), съобщава Боянъ Мирчевъ, Издава „Македонскиятъ Наученъ Институтъ”, София. — Печатница П. Глушковъ. — 1931, Материяли за историята на македонското освободително движение, книга XI.

ИзвориУреди

  1. Официjална страница на МНИ, дел "Историjа на Македонскиот научен институт.
  2. Бидејќи делата не се преведени на македонски јазик, тие се наведуваат во оригинален наслов.

Надворешни врскиУреди

Официjална страница на МНИ