Википедија:МФА за англиски јазик

Ова е концизна табела каде се претставени гласовите на англискиот јазик со Меѓународната фонеска азбука (МФА).

МФА: Англиски согласки
МФА Примери
p pen, spin, tip
b but, web
t two, sting, bet
d do, odd
chair, nature, teach
gin, joy, edge
k cat, kill, skin, queen, thick
ɡ go, get, beg
f fool, enough, leaf
v voice, have
θ thing, teeth
ð this, breathe, father
s see, city, pass
z zoo, rose
ʃ she, sure, emotion, leash
ʒ pleasure, beige
h ham
m man, ham
n no, tin
ŋ singer, ring
l left, bell
ɹ run, very[1]
w we
j yes
ʍ what[2]
МФА: Англиски самогласки
МФА Примери
Бр. Ам. Ав.
ɑː ɑ father
ɪ ɪ ɪ sit
ɪ i i city
i see
ɛ ɛ e bed[3]
ɜː ɝ ɜː bird
æ æ æ lad, cat, ran[4][5]
ɑː ɑɹ arm
ʌ ʌ a run, enough
ɒ ɑ ɔ not, wasp
ɔː ɔ law, caught[6]
ʊ ʊ ʊ put, wood
u ʉː soon, through
ə ə ə about
ə ɚ ə winner
 
МФА: Англиски дифтонзи
МФА Примери
Бр. Ам. Ав.
æɪ day, pain
ɑe my, wise
ɔɪ ɔɪ boy
əʊ əʉ no, tow
æɔ now
ɪə ɪɹ ɪə near, here
ɛə ɛɹ hair, there[7]
ʊə ʊɹ ʊə tour
juː ju jʉː pupil
МФА: Маргинални гласови not the first time
МФА Примери
x Шкотски loch
ʔ uh-(ʔ)oh
МФА: Други знаци за транскрипција на англискиот изговор
МФА Објаснување
ˈ Главен акцент (пред нагласениот слог), на пр. rapping /ˈɹæpɪŋ/
ˌ Спореден акцент, на пр. battleship /ˈbætl̩ˌʃɪp/
. Слоговен делител, на пр. plankton /ˈplæŋk.tən/
 ̩ Слоговна согласка, на пр. ridden /ˈɹɪdn̩/

Наводи

уреди
  1. Иако знакот r техички претставува венечна трепетна согласка, која ја нема кај највеќето англиски дијалекти, но сепак нашироко се користи наместо ɹ кај фонемските транскрипции.
  2. Некои нагласоци, како шкотскиот англиски и голем дел од југот на САД; видете whine и wine и безвучна уснено-венечна приближна согласка
  3. Често се транскрибира како /e/ за британски, како во речникот Collins English Dictionary.
  4. Често транскрибирано /a/ за британскиот, како кај речниците на Oxford University Press.
  5. Видете раздвојување „bad-lad“ за повеќе за оваа самогласка во австралискиот англиски.
  6. Видете спој „ниски-задни“ за повеќе за оваа согласка кај американскиот англиски.
  7. Алтернативни знаци користени во британските речници се /ɛː/ (Oxford University Press) и /eə/.

Поврзано

уреди