Критичко мислење

Критичкото мислење е развивање на способност за градење на сопствен суд кој се темели на аргументи поткрепени со докази.