Крал на Азија — титула која Александар Македонски ја презел по Битката кај Гавгамела во 331 г. п.н.е.. Титулата ја наследиле неговите следбеници, но никој од нив ја немал фактичката власт, во Азија или во друг дел од империјата; моќта им припаѓала на бројни регенти и бунтовнички сатрапи. Со измуирањето на оваа династија и доаѓањето на Дијадосите, титулата престанала да се употребува.

Список на кралеви на Азија: