Корисникот е Македонец.

e-mail за контакт: drume.b@gmail.com