Корисник:Идеологист/Песок

Струмички селаУреди

Село Општина Население

(2002)

Ангелци Василево 913 жит.
Бадолен Ново Село 3 жит.
Бајково Ново Село 2 жит.
Баница Струмица 1137 жит.
Банско Струмица 1992 жит.
Барбарево Ново Село 62 жит.
Белотино Струмица 29 жит.
Бориево Босилово 926 жит.
Борисово Ново Село 409 жит.
Босилово Босилово 1698 жит.
Василево Василево
Вељуса Струмица
Висока Маала Василево
Владиевци Василево
Водоча Струмица
Габрово Струмица
Гечерлија Босилово
Градошорци Василево
Градско Балдовци Струмица
Дабиље Струмица
Добрејци Струмица
Доброшинци Василево
Дорломбос Струмица
Дражево Ново Село
Дрвош Босилово
Дукатино Василево
Еднокуќево Босилово
Едрениково Василево
Зубово Ново Село
Иловица Босилово
Колешино Ново Село
Костурино Струмица
Куклиш Струмица
Мемешли Струмица
Мокриево Ново Село
Мокрино Ново Село
Моноспитово Босилово
Муртино Струмица
Нова Маала Василево
Ново Коњарево Ново Село
Ново Село Ново Село
Орманли Струмица
Петралинци Босилово
Пиперево Василево
Попчево Струмица
Просениково Струмица
Раборци Струмица
Радичево Василево
Радово Босилово
Рич Струмица
Робово Босилово
Самоилово Ново Село
Сарај Босилово
Сачево Струмица
Свидовица Струмица
Седларци Василево
Секирник Босилово
Смолари Ново Село
Старо Балдовци Босилово
Старо Коњарево Ново Село
Стиник Ново Село
Сушево Василево
Сушица Ново Село
Требичино Василево
Три Води Струмица
Турново Босилово
Хамзали Босилово
Чанаклија Василево
Штука Босилово

Струмичката регија во административно-територијалната поделба на федерална Македонија (1944–1991)Уреди

Пред 1945 годинаУреди

1945–1947Уреди

Во периодот од 1945 до 1947 година, во границите на Штипскиот округ суштествува Струмичката околија, чие седиште е градот Струмица, а која пак е составена од месни народни одбори, кои заедно опфаќаат повеќе од четириесет села. Градот Струмица има ранг на околија.

Список на месните народни одбори во Струмичката околија (1945–1947)[Белешка 1][1]
Месен народен одбор[2] Подрачје
Бајково Бадолен и Бајково
Баница Баница и Водоча
Банско Банско
Босилово Босилово и Еднокуќево
Градско Балдовци Градско Балдовци и Сачево
Дабиље Дабиље
Иловица Иловица и Штука
Колешино Габрово и Колешино
Коњарево Дражево и Старо Коњарево
Куклиш Куклиш и Три Води
Мокриево Борисово и Мокриево
Мокрино Мокрино
Моноспитово Бориево и Моноспитово
Муртино Муртино
Ново Село Зубово и Ново Село
Петралинци Дрвош, Петралинци и Старо Балдовци
Пиперево Пиперево
Попчево Попчево и Раборци
Просениково Просениково и Сарај
Свидовица Свидовица
Секирник Секирник
Смолари Смолари
Стиник Барбарево и Стиник
Сушица Сушица
Турново Радово и Турново
Чанаклија Гечерлија и Чанаклија

1947–1950Уреди

Во периодот од 1947 до 1950 година суштествува Струмичката околија, чие седиште на околискиот народен одбор се наоѓа во градот Струмица, а која пак е составена од 30 месни народни одбори, кои заедно опфаќаат седумдесеттина села. Градот Струмица е издвоен од составот на Струмичката околија и, покрај градскиот народен одбор, неговата градска околија има степен на околиски народен одбор.

Во споредба со претходната поделба од ноември 1945 година, новоспоменати во Струмичката околија се селата Дорломбос, Злешево, Костурино, Мемешли, Ново Коњарево, Орманли и Чепели; сите, освен Ново Коњарево, претходно се дел од Валандовската околија (1945–1947).

Список на месните народни одбори во Струмичката околија (1947–1950)[Белешка 2][3]
Месен народен одбор[2] Подрачје
Ангелци Ангелци, Градошорци и Седларци
Бајково Бадолен, Бајково и Ново Коњарево
Баница Баница и Водоча
Банско Банско и Свидовица
Босилово Босилово и Еднокуќево
Василево Василево и Добрејци
Вељуса Вељуса
Владиевци Владиевци
Дабиље Дабиље и Робово
Доброшинци Висока Маала, Доброшинци, Нивичино и Сушево
Иловица Иловица и Штука
Колешино Габрово и Колешино
Костурино Костурино
Куклиш Градско Балдовци, Куклиш и Три Води
Мокриево Борисово, Мокриево и Мокрино
Моноспитово Бориево и Моноспитово
Муртино Муртино и Сачево
Нова Маала Нова Маала и Чанаклија
Ново Село Зубово и Ново Село
Орманли Дорломбос, Мемешли и Орманли
Рич Белотино и Рич
Петралинци Гечерлија, Дрвош, Петралинци, Сарај и Старо Балдовци
Попчево Попчево и Раборци
Просениково Пиперево и Просениково
Смолари Дражево, Смолари и Старо Коњарево
Стиник Барбарево, Радово и Стиник
Сушица Сушица
Требичино Варварица, Владиевци, Едрениково и Требичино
Турново Секирник и Турново
Чепели Злешево и Чепели

1950–1952Уреди

Во периодот од 1950 до 1952 година суштествува Струмичката околија, чие седиште на околискиот народен одбор се наоѓа во градот Струмица, а која пак е составена од 21 месен народен одбор, кои заедно опфаќаат седумдесеттина села. Градот Струмица е издвоен од составот на Струмичката околија и суштествува како град Струмица.

Список на месните народни одбори во Струмичката околија (1950–1952)[Белешка 3][4]
Месен народен одбор[2] Подрачје
Ангелци Ангелци, Градошорци, Едрениково и Седларци
Бајково Бадолен, Бајково и Ново Коњарево
Босилово Босилово и Еднокуќево
Василево Василево, Владиевци, Добрејци и Сушево
Вељуса Варварица, Вељуса и Требичино
Дабиље Дабиље и Робово
Доброшинци Висока Маала, Доброшинци, Нивичино и Нова Маала
Иловица Иловица и Штука
Колешино Габрово и Колешино
Костурино Дорломбос, Злешево, Костурино, Мемешли и Орманли
Куклиш Куклиш, Свидовица и Три Води
Мокриево Борисово и Мокриево
Моноспитово Банско, Бориево и Моноспитово
Муртино Муртино и Сачево
Ново Село Зубово, Ново Село и Сушица
Петралинци Гечерлија, Дрвош, Петралинци, Сарај, Старо Балдовци, Хамзали (првпат споменато) и Чанаклија
Попчево Белотино, Попчево, Раборци, Рич и Чепели
Просениково Пиперево и Просениково
Смолари Дражево, Смолари и Старо Коњарево
Стиник Барбарево и Стиник
Турново Радово, Секирник и Турново

1952–1955Уреди

Во периодот од 1952 до 1955 година суштествува Струмичката околија, која е составена од 2 градски општини и 14 општини, кои заедно опфаќаат два града и околу сто и десет села од радовишката и струмичката регија.

Список на градските општини и општините во Струмичката околија (1952–1955)[5]
Општина[6] Подрачје
Градски општини
Радовишка Градот Радовиш и селата Али Коч, Козбунар, Коџалија, Прналија, Раклиш, Супурге и Шипковица
Струмичка Градот Струмица и селата Баница, Водоча и Градско Балдовци
Општини
Босиловска Босилово, Гечерлија, Дабиље, Дрвош, Еднокуќево, Петралинци, Робово, Сарај, Старо Балдовци и Хамзали
Василевска Ангелци, Василево, Владиевци, Градошорци, Добрејци, Дукатино, Пиперево, Просениково и Радичево
Вељушка Варварица, Вељуса, Едрениково, Седларци и Требичино
Доброшинска Висока Маала, Доброшинци, Злеово, Кушкулија, Нивичино, Нова Маала, Сушево и Чанаклија
Ињевска Бучим, Воиславци, Горна Враштица, Дамјан, Дедино, Долна Враштица, Ињево, Погулево, Сулдурци и Тополница
Калаузлиска Али Лобаси, Држани, Калаузлија, Каралобоси, Караџалар, Чешме Маале, Шаинташ и Штурово
Конческа Габревци, Горни Липовиќ, Долни Липовиќ, Долни Радеш, Конче, Лубница, Негреновци и Ракитец
Костуринска Дорломбос, Злешево, Костурино, Мемешли, Орманли и Три Води
Мокриевска Борисово, Габрово, Колешино, Мокриево и Мокрино
Муртинска Банско, Куклиш, Моноспитово, Муртино, Сачево и Свидовица
Новоселска Бадолен, Барбарево, Бајково, Дражево, Зубово, Ново Коњарево, Ново Село, Смолари, Старо Коњарево, Стиник и Сушица
Подарешка Дурутлија, Јаргулица, Калуѓерица, Ново Село, Ораовица, Папавница, Подареш, Покрајчево, Сариѓол, Смиланци, Ќоселија и Худаверлија
Попчевска Белотино, Попчево, Раборци, Рич и Чепели
Турновска Бориево, Иловица, Радово, Секирник, Турново и Штука

1955–1957Уреди

Во периодот од 1955 до 1957 година, во границите на Штипската околија суштествуваат четири струмички општини: Босилово, Василево, Ново Село и Струмица.

Список на струмичките општини во Штипската околија (1955–1957)[7]
Општина[8] Населени места
Босилово Банско, Босилово, Бориево, Гечерлија, Дабиље, Дрвош, Еднокуќево, Иловица, Моноспитово, Муртино, Петралинци, Радово, Робово, Сарај, Сачево, Свидовица, Секирник, Старо Балдовци, Турново, Хамзали и Штука
Василево Ангелци, Варварица, Василево, Вељуса, Висока Маала, Градошорци, Добрејци, Доброшинци, Дукатино, Едрениково, Кушкулија, Нивичино, Нова Маала, Пиперево, Просениково, Радичево, Седларци, Сушево, Требичино и Чанаклија
Ново Село Бадолен, Барбарево, Бајково, Борисово, Габрово, Дражево, Зубово, Колешино, Мокриево, Мокрино, Ново Село, Ново Коњарево, Смолари, Старо Коњарево, Стиник и Сушица
Струмица Баница, Белотино, Водоча, Градско Балдовци, Злешево, Костурино, Куклиш, Мемешли, Орманли, Попчево, Раборци, Рич, Струмица, Три Води, Чалакли и Чепели

1957–1962Уреди

Во периодот од 1957 до 1962 година, во границите на Штипската околија суштествуваат четири струмички општини: Босилово, Василево, Ново Село и Струмица.

Список на струмичките општини во Штипската околија (1957–1962)[9]
Општина[8] Населени места Забелешки
Босилово Банско, Босилово, Бориево, Гечерлија, Дабиље, Дрвош, Еднокуќево, Иловица, Моноспитово, Муртино, Петралинци, Радово, Робово, Сарај, Сачево, Свидовица, Секирник, Старо Балдовци, Турново, Хамзали и Штука
Василево Ангелци, Варварица, Василево, Вељуса, Висока Маала, Владиевци, Градошорци, Добрејци, Доброшинци, Дукатино, Едрениково, Кушкулија, Нивичино, Нова Маала, Пиперево, Просениково, Радичево, Седларци, Сушево, Требичино и Чанаклија
Ново Село Бадолен, Барбарево, Бајково, Борисово, Габрово, Дражево, Зубово, Колешино, Мокриево, Мокрино, Ново Село, Ново Коњарево, Смолари, Старо Коњарево, Стиник и Сушица
Струмица Баница, Белотино, Водоча, Градско Балдовци, Дорломбос, Злешево, Костурино, Куклиш, Мемешли, Орманли, Попчево, Раборци, Рич, Струмица, Три Води и Чепели

1962–1965Уреди

Во периодот од 1962 до 1965 година, во границите на Штипската околија суштествуваат три струмички општини: Василево, Ново Село и Струмица.

Список на струмичките општини во Штипската околија (1962–1965)[10]
Општина[8] Населени места Забелешки
Василево Ангелци, Варварица, Василево, Вељуса, Висока Маала, Владиевци, Гечерлија, Градошорци, Добрејци, Доброшинци, Дукатино, Едрениково, Кушкулија, Нивичино, Нова Маала, Пиперево, Просениково, Радичево, Сарај, Седларци, Сушево, Требичино и Чанаклија Кон општината се припоени населените места Гечерлија и Сарај од укинатата општина Босилово
Ново Село Бадолен, Барбарево, Бајково, Борисово, Бориево, Габрово, Дражево, Дрвош, Зубово, Иловица, Колешино, Мокриево, Мокрино, Ново Село, Ново Коњарево, Радово, Секирник, Смолари, Старо Балдовци, Старо Коњарево, Стиник, Сушица, Турново и Штука Кон општината се припоени населените места Бориево, Дрвош, Иловица, Радово, Старо Балдовци, Секирник, Турново и Штука од укинатата општина Босилово
Струмица Баница, Банско, Белотино, Босилово, Водоча, Градско Балдовци, Дабиље, Дорломбос, Еднокуќево, Злешево, Костурино, Куклиш, Мемешли, Моноспитово, Муртино, Орманли, Петралинци, Попчево, Раборци, Рич, Робово, Сачево, Свидовица, Струмица, Три Води, Хамзали и Чепели Кон општината се припоени населените места Банско, Босилово, Дабиље, Еднокуќево, Моноспитово, Муртино, Петралинци, Робово, Сачево, Свидовица и Хамзали од укинатата општина Босилово

1965–1996Уреди

Во јануари 1965 година е донесен нов Закон за подрачјата на општините во Социјалистичка Република Македонија, со кој се утврдени 32 општини во Републиката. Во струмичката регија е утврдена единствено општина Струмица, во чие подрачје се вклучени населените места од дотогашните општини Василево, Ново Село и Струмица, т.е. новообразуваната општина Струмица брои вкупно 74 населени места, вклучително и градот Струмица, во кој се наоѓа седиштето на Општинското собрание. Според членот 6 од овој закон, собранието на новообразуваната општина Струмица започнува со работа на 1 февруари 1965 година, кога престануваат со работа собранијата на поранешните општини. Административно-територијалната поделба на федерална Македонија од 1965 година останува на сила најдолго, до административно-територијалната поделба на самостојна Македонија од 1996 година.

Список на населените места во општина Струмица (1965–1996)[11]
Општина Населени места
Струмица Ангелци, Бадолен, Бајково, Баница, Банско, Барбарево, Белотино, Бориево, Борисово, Босилово, Варварица, Василево, Вељуса, Висока Маала, Владиевци, Водоча, Габрово, Гечерлија, Градошорци, Градско Балдовци, Дабиље, Добрејци, Доброшинци, Дорломбос, Дражево, Дрвош, Дукатино, Еднокуќево, Едрениково, Злешево, Зубово, Иловица, Колешино, Костурино, Куклиш, Кушкулија, Мемешли, Мокриево, Мокрино, Моноспитово, Муртино, Нивичино, Нова Маала, Ново Коњарево, Ново Село, Орманли, Петралинци, Пиперево, Попчево, Просениково, Раборци, Радово, Радичево, Рич, Робово, Сарај, Сачево, Свидовица, Седларци, Секирник, Смолари, Старо Балдовци, Старо Коњарево, Стиник, Струмица, Сушево, Сушица, Требичино, Три Води, Турново, Хамзали, Чанаклија, Чепели и Штука

Попис 2021Уреди

Етничка припадност МакедонциУреди

Општина Вкупно резидентно население Жители кои се изјасниле како Македонци по етничка припадност % на Македонци во однос на вкупното резидентно население Жители за кои податоците се земени од административни извори (% во однос на вкупното резидентно население) Други етнички припадности (% во однос на вкупното резидентно население) Жители кои се изјасниле како Македонци по етничка припадност на претходниот попис, 2002 (% во однос на вкупното жителство)
Скопје [Белешка 4] 526.502 309.107 58.71 44.175 (8.39)
Аеродром 77.735 66.245 85.22 5.248 (6.75)
Бутел 37.968 17.011 44.80 2.653 (6.99)
Гази Баба 69.626 45.242 64.98 5.002 (7.18)
Ѓорче Петров 44.844 35.971 80.21 3.311 (7.38)
Карпош 63.760 51.609 80.94 5.348 (8.39)
Кисела Вода 61.965 52.030 83.97 5.439 (8.78)
Сарај 38.399 1.005 2.62 1.450 (3.78)
Центар 43.893 33.731 76.85 5.013 (11.42)
Чаир 62.586 5.357 8.56 6.226 (9.95)
Шуто Оризари 25.726 906 3.52 4.485 (17.43)
Арачиново 12.676 7 0.06 310 (2.45)
Берово 10.890 9.925 91.14 502 (4.61)
Битола 85.164 69.182 81.23 5.505 (6.46)
Богданци 7.339 6.665 90.82 295 (4.02)
Боговиње 22.906 16 0.07 1.567 (6.84)
Босилово 11.508 9.762 84.83 1.025 (8.91)
Брвеница 13.645 5.715 41.88 477 (3.50)
Валандово 10.508 8.166 77.71 364 (3.46)
Василево 10.552 6.831 64.74 1.337 (12.67)
Вевчани 2.359 2.252 95.46 80 (3.39)
Велес 48.463 36.825 75.99 4.718 (9.74)
Виница 14.475 11.929 82.41 1.437 (9.93)
Врапчиште 19.842 875 4.41 734 (3.70)
Гевгелија 21.582 19.778 91.64 1.047 (4.85)
Гостивар 59.770 12.807 21.43 3.409 (5.70)
Градско 3.233 2.340 72.38 133 (4.11)
Дебар 15.412 1.155 7.49 1.499 (9.73)
Дебрца 3.719 3.330 89.54 316 (8.50)
Делчево 13.585 11.949 87.96 905 (6.66)
Демир Капија 3.777 3.076 81.44 115 (3.04)
Демир Хисар 7.260 6.708 92.40 269 (3.71)
Дојран 3.084 2.528 81.97 120 (3.89)
Долнени 13.126 3.831 29.19 372 (2.83)
Желино 18.988 9 0.05 784 (4.13)
Зелениково 3.361 2.407 71.62 245 (7.29)
Зрновци 2.086 1.985 95.16 80 (3.84)
Илинден 17.435 14.758 84.65 1.050 (6.02)
Јегуновце 8.895 4.746 53.36 518 (5.82)
Кавадарци 35.733 32.012 89.59 2.428 (6.79)
Карбинци 3.420 2.159 63.13 368 (10.76)
Кичево 39.669 16.020 40.38 2.405 (6.06)
Конче 2.725 1.947 71.45 166 (6.09)
Кочани 31.602 26.798 84.80 2.399 (7.59)
Кратово 7.545 6.961 92.26 437 (5.79)
Крива Паланка 18.059 16.675 92.34 764 (4.23)
Кривогаштани 5.167 5.021 97.17 111 (2.15)
Крушево 8.385 4.316 51.47 302 (3.60)
Куманово 98.104 54.741 55.80 7.616 (7.76)
Липково 22.308 33 0.15 701 (3.14)
Лозово 2.264 1.887 83.35 70 (3.09)
Маврово и Ростуше 5.042 1.474 29.23 405 (8.03)
Македонска Каменица 6.439 5.975 92.79 423 (6.57)
Македонски Брод 5.889 5.367 91.14 204 (3.46)
Могила 5.283 4.632 87.68 256 (4.85)
Неготино 18.194 15.698 86.28 998 (5.49)
Новаци 2.648 2.427 91.65 154 (5.82)
Ново Село 6.972 6.380 91.51 567 (8.13)
Охрид 51.428 40.488 78.73 4.289 (8.34)
Петровец 9.150 4.609 50.37 600 (6.56)
Пехчево 3.983 3.233 81.17 169 (4.24)
Пласница 4.222 9 0.21 97 (2.30)
Прилеп 69.025 58.349 84.53 4.959 (7.18)
Пробиштип 13.417 12.617 94.04 543 (4.05)
Радовиш 24.122 17.278 71.63 2.431 (10.08)
Ранковце 3.465 3.055 88.17 247 (7.13)
Ресен 14.373 10.130 70.48 711 (4.95)
Росоман 3.796 3.365 88.65 109 (2.87)
Свети Николе 15.320 14.170 92.49 817 (5.33)
Сопиште 6.713 4.045 60.26 410 (6.11)
Старо Нагоричане 3.501 2.513 71.78 378 (10.80)
Струга 50.980 14.900 29.23 3.530 (6.92)
Струмица 49.995 38.949 77.91 6.480 (12.96)
Студеничани 21.970 437 1.99 1.534 (6.98)
Теарце 17.694 2.114 11.95 398 (2.25)
Тетово 84.770 15.529 18.32 4.368 (5.15)
Центар Жупа 3.720 236 6.34 354 (9.52)
Чашка 7.942 3.071 38.67 302 (3.80)
Чешиново-Облешево 5.471 5.231 95.61 223 (4.08)
Чучер-Сандево 9.200 5.032 54.70 764 (8.30)
Штип 44.866 34.752 77.46 4.385 (9.77)

Етничка припадност АлбанциУреди

Општина %
Скопје 120.293 22.85
Аеродром 851 1.09
Бутел 14.095 37.12
Гази Баба 14.146 20.32
Ѓорче Петров 1.765 3.94
Карпош 2.324 3.64
Кисела Вода 418 0.67
Сарај 34.586 90.07
Центар 1.100 2.51
Чаир 42.180 67.40
Шуто Оризари 8.828 34.32
Арачиново 12.353 97.45
Берово 1 0.01
Битола 4.018 4.72
Богданци 1 0.01
Боговиње 20.475 89.39
Босилово 7 0.06
Брвеница 7.377 54.06
Валандово 10 0.10
Василево 3 0.03
Вевчани 14 0.59
Велес 2.736 5.65
Виница 8 0.06
Врапчиште 15.109 76.15
Гевгелија 20 0.09
Гостивар 33.076 55.34
Градско 92 2.85
Дебар 8.438 54.75
Дебрца 59 1.59
Делчево 20 0.15
Демир Капија 14 0.37
Демир Хисар 218 3.00
Дојран 15 0.49
Долнени 4.442 33.84
Желино 18.191 95.80
Зелениково 415 12.35
Зрновци 2 0.10
Илинден 367 2.10
Јегуновце 3.482 39.15
Кавадарци 30 0.08
Карбинци 0 0.00
Кичево 16.373 41.27
Конче 3 0.11
Кочани 15 0.05
Кратово 8 0.11
Крива Паланка 7 0.04
Кривогаштани 7 0.14
Крушево 2.464 29.39
Куманово 25.493 25.99
Липково 21.560 96.65
Лозово 20 0.88
Маврово и Ростуше 470 9.32
Македонска Каменица 6 0.09
Македонски Брод 38 0.65
Могила 73 1.38
Неготино 42 0.23
Новаци 46 1.74
Ново Село 5 0.07
Охрид 1.942 3.78
Петровец 1.676 18.32
Пехчево 1 0.03
Пласница 13 0.31
Прилеп 127 0.18
Пробиштип 8 0.06
Радовиш 24 0.10
Ранковце 0 0.00
Ресен 1.381 9.61
Росоман 5 0.13
Свети Николе 10 0.07
Сопиште 1.693 25.22
Старо Нагоричане 13 0.37
Струга 25.785 50.58
Струмица 22 0.04
Студеничани 14.982 68.19
Теарце 14.704 83.10
Тетово 60.460 71.32
Центар Жупа 187 5.03
Чашка 4.032 50.77
Чешиново-Облешево 7 0.13
Чучер-Сандево 1.224 13.30
Штип 33 0.07

ПримерУреди

Општина
Скопје
Аеродром
Бутел
Гази Баба
Ѓорче Петров
Карпош
Кисела Вода
Сарај
Центар
Чаир
Шуто Оризари
Арачиново
Берово
Битола
Богданци
Боговиње
Босилово
Брвеница
Валандово
Василево
Вевчани
Велес
Виница
Врапчиште
Гевгелија
Гостивар
Градско
Дебар
Дебрца
Делчево
Демир Капија
Демир Хисар
Дојран
Долнени
Желино
Зелениково
Зрновци
Илинден
Јегуновце
Кавадарци
Карбинци
Кичево
Конче
Кочани
Кратово
Крива Паланка
Кривогаштани
Крушево
Куманово
Липково
Лозово
Маврово и Ростуше
Македонска Каменица
Македонски Брод
Могила
Неготино
Новаци
Ново Село
Охрид
Петровец
Пехчево
Пласница
Прилеп
Пробиштип
Радовиш
Ранковце
Ресен
Росоман
Свети Николе
Сопиште
Старо Нагоричане
Струга
Струмица
Студеничани
Теарце
Тетово
Центар Жупа
Чашка
Чешиново-Облешево
Чучер-Сандево
Штип

Лица за кои податоците се земени од административни извориУреди

Лица за кои податоците се земени од административни извори, по општини [12]
Општина Лица Процентуално (%) [Белешка 5]
Град Скопје [Белешка 6] 44.175 8.39
Општина Аеродром 5.248 6.75
Општина Бутел 2.653 6.99
Општина Гази Баба 5.002 7.18
Општина Ѓорче Петров 3.311 7.38
Општина Карпош 5.348 8.39
Општина Кисела Вода 5.439 8.78
Општина Сарај 1.450 3.78
Општина Центар 5.013 11.42
Општина Чаир 6.226 9.95
Општина Шуто Оризари 4.485 17.43
Општина Арачиново 310 2.45
Општина Берово 502 4.61
Општина Битола 5.505 6.46
Општина Богданци 295 4.02
Општина Боговиње 1.567 6.84
Општина Босилово 1.025 8.91
Општина Брвеница 477 3.50
Општина Валандово 364 3.46
Општина Василево 1.337 12.67
Општина Вевчани 80 3.39
Општина Велес 4.718 9.74
Општина Виница 1.437 9.93
Општина Врапчиште 734 3.70
Општина Гевгелија 1.047 4.85
Општина Гостивар 3.409 5.70
Општина Градско 133 4.11
Општина Дебар 1.499 9.73
Општина Дебрца 316 8.50
Општина Делчево 905 6.66
Општина Демир Капија 115 3.04
Општина Демир Хисар 269 3.71
Општина Дојран 120 3.89
Општина Долнени 372 2.83
Општина Желино 784 4.13
Општина Зелениково 245 7.29
Општина Зрновци 80 3.84
Општина Илинден 1.050 6.02
Општина Јегуновце 518 5.82
Општина Кавадарци 2.428 6.79
Општина Карбинци 368 10.76
Општина Кичево 2.405 6.06
Општина Конче 166 6.09
Општина Кочани 2.399 7.59
Општина Кратово 437 5.79
Општина Крива Паланка 764 4.23
Општина Кривогаштани 111 2.15
Општина Крушево 302 3.60
Општина Куманово 7.616 7.76
Општина Липково 701 3.14
Општина Лозово 70 3.09
Општина Маврово и Ростуше 405 8.03
Општина Македонска Каменица 423 6.57
Општина Македонски Брод 204 3.46
Општина Могила 256 4.85
Општина Неготино 998 5.49
Општина Новаци 154 5.82
Општина Ново Село 567 8.13
Општина Охрид 4.289 8.34
Општина Петровец 600 6.56
Општина Пехчево 169 4.24
Општина Пласница 97 2.30
Општина Прилеп 4.959 7.18
Општина Пробиштип 543 4.05
Општина Радовиш 2.431 10.08
Општина Ранковце 247 7.13
Општина Ресен 711 4.95
Општина Росоман 109 2.87
Општина Свети Николе 817 5.33
Општина Сопиште 410 6.11
Општина Старо Нагоричане 378 10.80
Општина Струга 3.530 6.92
Општина Струмица 6.480 12.96
Општина Студеничани 1.534 6.98
Општина Теарце 398 2.25
Општина Тетово 4.368 5.15
Општина Центар Жупа 354 9.52
Општина Чашка 302 3.80
Општина Чешиново-Облешево 223 4.08
Општина Чучер-Сандево 764 8.30
Општина Штип 4.385 9.77

БелешкиУреди

 1. Списокот на месните народни одбори во Струмичката околија (1945–1947) не е целосен, бидејќи селата Ангелци, Белотино, Варварица, Василево, Вељуса, Висока Маала, Владиевци, Градошорци, Добрејци, Доброшинци, Едрениково, Нивичино, Нова Маала, Рич, Робово, Седларци, Сушево и Требичино се споменати на страница 153 од изворот (Службен весник на федерална Македонија од 27 ноември 1945 година) како вклучени во подрачјето на Струмичката околија, но не и на страница 167 каде што се наведени месните народни одбори на околијата и нивните подрачја.
 2. Списокот на месните народни одбори во Струмичката околија (1947–1950) не е целосен, бидејќи селото Владиевци се појавува двапати, еднаш како седиште на месен народен одбор — Владиевци, а другиот пат само како дел од месен народен одбор — Требичино.
 3. Списокот на месните народни одбори во Струмичката околија (1950–1952) не е целосен, бидејќи недостасуваат селата Баница, Водоча, Градско Балдовци и Мокрино.
 4. Градот Скопје е посебна единица на локалната самоуправа составена од следните десет општини (по азбучен ред): Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари, кои исто така се посебно претставени во табелата, во првите единаесет реда
 5. во однос на вкупното резидентно население во општината
 6. Градот Скопје е посебна единица на локалната самоуправа составена од следните десет општини (по азбучен ред): Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари, кои исто така се посебно претставени во табелата, во првите единаесет реда

НаводиУреди

 1. „Уредба за определуене на бројот, територијалните подрачја и седиштата на околијите и месните народни одбори“ (PDF). Службен весник на федерална Македонија. 27 ноември 1945. стр. 167.
 2. 2,0 2,1 2,2 месните народни одбори се едноставно именувани по селата во кои се наоѓаат нивните седишта
 3. „Закон на административна територијална подела на Народна Република Македонија“ (PDF). Службен весник на Народна Република Македонија. 30 јануари 1947. стр. 30.
 4. „Закон за административно-територијална поделба на Народна Република Македонија“ (PDF). Службен весник на Народна Република Македонија. 26 септември 1950. стр. 205.
 5. „Закон за поделбата на Народна Република Македонија на околии, градови, градски општини и општини“ (PDF). Службен весник на Народна Република Македонија. 28 април 1952. стр. 102.
 6. градските општини односно општините се едноставно именувани по градовите односно селата во кои се наоѓаат нивните седишта
 7. „Закон за подрачјата на околиите и општините во Народна Република Македонија“ (PDF). Службен весник на Народна Република Македонија. 29 јуни 1955. стр. 238–239.
 8. 8,0 8,1 8,2 општините се едноставно именувани по населените места во кои се наоѓаат нивните седишта
 9. „Закон за подрачјата на околиите и општините во Народна Република Македонија“ (PDF). Службен весник на Народна Република Македонија. 13 јули 1957. стр. 330–331.
 10. „Закон за менување подрачјата на одделни општини во Народна Република Македонија“ (PDF). Службен весник на Народна Република Македонија. 9 февруари 1962. стр. 33–35.
 11. „Закон за подрачјата на општините во Социјалистичка Република Македонија“ (PDF). Службен весник на Социјалистичка Република Македонија. 25 јануари 1965. стр. 23.
 12. „Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 – прв сет на податоци“ (PDF). Државен завод за статистика. 30 март 2022. стр. 10–23, 24–37.