Колинеарност

За три или повеќе точки се вели дека се колинеарни ако постои права која ги содржи. Колинеарноста на три точки A, B и C се обележува како A-B-C.

Доколку точките не се колинерани се нарекуваат неколинеарни.

Аналитичка формулацијаУреди

Нека се дадени три точки A, B и C од Rn чија колинеарност треба да се провери. Прво се формираат два вектори AB и BC и потоа се обидува да се реши системот равенки:

 

Доколку постои вакво α, точките се колинеарни. Системот може рамноправно да се решава за која било комбинација од два меѓусебно различни вектори: AB, AC и BC.

Тродимензионален просторУреди

Во тродимензионален простор како услов за колинеарност исто така може да се користи векторскиот производ.

 

Еквивалент на овој израз може да се претстави и со условот за вредност на детерминантата: