Количество

(Пренасочено од Квантитет)

Количество е генерички поим што се користи во однос на мерката (број, сума) на еден скалар, вектор, број на предмети или на некој друг начин за обележување на вредност на збир или група на предмети.