Источносибирско Море

море

Источното Сибирското Море е најплитко од сите арктички мориња. Неговата просечна длабочина е само 10-20 м во западните и средните делови и 30-40 м на исток. Приливот на слатка вода од реката Колима напролет изнесува дури 10 милиони литри во секунда. Соленоста на морето варира од речиси нула близу утоките на реките до 33 единици на север. Ова море е заледено во најголемиот дел од годината, а пловењето е можно само во август и септември.

Мапа на Источното Сибирско Море