Дел од серија статии по

Просторен план на РМ
Генерален урбанистички план
Детален урбанистички план
Урбанистички план за село
Урб. план вон населено место
Архи.-урб. проект
Урбанистички проект

Министерство
Сектор за урбанизам

Останато

Историја на урбанизмот
Агенција за прос. планирање
Терминологија


Инфраструктурата е основна структура на систем или организација.

Урбанизам уреди

Инфраструктура е дел од градбата или посебна градба која овозможува некоја услуга. Инфраструктура се постојните и планираните подземни и надземни инсталации и градби од областа на: сообраќајот, електричните инсталации, гасоводи, нафтоводи, водовод и канализација, топлификација, телекомуникации и други инсталации.[1]

Поврзано уреди

Наводи уреди

  1. Закон за просторно и урбанистичко планирање [1] Архивирано на 5 март 2016 г.