Инструментална хемија

Инструментална хемија е дел од аналитичката хемија, каде анализите се вршат со помош на научни инструменти. Техниките кои се употребуваат се користат за сепарација и идентификација на соединенијата. Од техниките за сепарација се употребуваат: хроматографија и електрофореза, а од техниките за сепарација, спектроскопија.