Инерцијален бран

Екваторскиот пулс на инерцијален бран предизвикува проток на модели на флуиди во постојано ротирачката сферична комора. Стрелките на пресекот ја покажуваат насоката и силата на протокот во екваторијалната рамнина, додека сферата продолжува да се ротира во насока на стрелките на часовникот по својата оска која покажува лево. Црвената го означува протокот надвор од рамнината; сината го означува протокот во рамнината.

Инерцијални бранови, познати како инерцијални осцилации, се вид на механички бран можен во ротирачките флуиди. За разлика од површинските гравитациони бранови најчесто забележани на плажа или во када, инерцијалните бранови течат низ внатрешноста на флуидот, а не на површината. Како секој друг вид на бран, инерцијалниот бран е предизвикан од обновувачка сила и се карактеризира со бранова должина и фреквенција. Бидејќи обновувачката сила на инерцијалниот бран е Кориолисова сила, нивните бранови должини и фреквенции се поврзани на чуден начин. Инерцијалните бранови се трансверзални бранови. Најчесто се забележуваат во атмосферите, океаните, езерата и лабораториските експерименти. Росибилните бранови, геострофичните струи, и геострофичните ветрови се примери за инерцијални бранови. Инерцијалните бранови најверојатно ќе постојат и во стопеното јадро на Земјата во ротирање.

Обновувачка силаУреди

Инерцијалните бранови се враќаат во рамнотежа со Кориолисовата сила, како реакција на ротација. Прецизно кажано, Кориолисовата сила се појавува (заедно со центрифугалната сила) во ротирачка рамка и при тоа да се земе в предвид дека таквата рамка секогаш се забрзува. Оттука, инерцијалните бранови не можат да постојат без ротација. Покомплицирано од напнатоста на низата, Кориолисовата сила дејствува под агол од 90 степени кон насоката на движење и неговата сила зависи од брзината на ротација на флуидот. Овие две својства доведуваат до основните карактеристики на инерцијалните бранови.