Изумрен вид претставува организам што не постои повеќе меѓу живите примероци на Земјата.