Изумрен видорганизам што не постои повеќе меѓу живите примероци на Земјата.