Измислен лик е некој човек, некоја личност, идентитет или битие кое постоење произлегува од некоја измислена работа или изведба.

Четири Commedia dell'arte карактери, чии костуми и однесување означуваат акциони карактери на улоги што ги прикажуваат во овој жанр.