Идолопоклонство — најчесто се дефинира како обожување на каква било слика, идол или предмет, која е спротивна на монотеизмот. Во аврамските религии идолопоклонството е грев, а во религиите каде не се смета за грев, не постои ни изразот „идолопоклонство“.

„Обожување на златното теле“ од Николас Пузин

Потекло на поимот уреди

Меѓународниот поим „идолатрија“ доаѓа од грчкиот збор eidololatria, кој е составен од eidolon, „слика“ или „фигура“ и latreia, „обожување“. Денес терминот „идолатрија“ не е ограничен само на религиозните концепти, туку се користи и за опишување на општествените феномени кога нешто се обожува, а се користи и во светот на филмската индустрија.

Наводи уреди