Знак за параграф (§) — типографски карактер за референцирање на поединечни нумерирани делови од документот, често користен кога се однесува на законски код или делл од текст во правилник со кој се почнува нов став со самостојно значење.