Заемно прости броеви

Заемно прости броевиброеви кои немаат заеднички делител поголем од 1. Два природни броја не мора да бидат прости за да бидат заемно прости, битно е само ниеден делител на едниот не биде меѓу делителите на другиот.

Еквивалентно на претходното тврдење, најголем заеднички делител на два заемно прости броја е 1.

Значи, ако според основната теорема на аритметиката тие два броја се претстават како производи на нивните фактори:

тогаш ниеден не смее да биде еднаков на ниеден .

Понекогаш заемно простите броеви се нарекуваат релативно прости броеви.

Поврзано

уреди