Емулзија е смеса меѓу две течности кои меѓусебно не се мешаат. Таков е примерот со маслото и водата. За да се задржи стабилноста на растворот, потребен е емулгатор кој го спречува враќањето на состојките во првобитната состојба.

A. Две немешливи течности сè уште неемулгирани
B. Емулзија на фаза II во фаза I
C. Емулзијата е нестабилна и доаѓа до повторно спојување на честичките
D. Сурфактантот (виолетовата линија околу честичките) и дава стабилност на емулзијата