Ексурбанизација

Ексурбанизација е современ урбан феномен кој се манифестира преку интензивно ширење на градските подрачја надвор од границите на урбаната средина, притоа создавајќи предградија кои се карактеризираат со слаба густина на население која опшфаќа огромни пространства.[1]

Ексурбанизација во Колорадо Спрингс, Колорадо, САД

Овие педградија кои се резултат од процесот на ексурбанизација се многу зависни од автомобилски транспорт, и се неодржливи економски, социјален како и од аспект на заштита на човековата околина.[2]

Тие конзумираат огромни пространства со зелена и обработлива земја и бараат огромни суми за одржување на раширената инфраструктура и обезбедување на јавни сервиси за граѓаните.[3]

ИзвориУреди

  1. What is Sprawl?. SprawlCity.org. Посетено на 2008-02-07.
  2. Frumkin, Howard (May-June 2002). Urban Sprawl and Public Health
  3. "Metropolitan and Urban Area-Based Interventions (TPI 811)", Dr. Johnny Coetzee. 2010, Department of Town and Regional Planning, University of Pretoria.