Вратнички дијалект

Вратничкиот дијалект е дел од групата на западни дијалекти од северното наречје, со посебни специфики и разлики од тетовскиот говор, а повеќе сличности со скопскоцрногорскиот говор. Се говори во севериот дел на Полог, во таканаречените подгорски села. Тука спаѓаат крајните северни долнополошки села Вратница, Беловиште, Одри, Старо Село и Рогачево, а како гранични села се Доброште, Теарце и Брезно.[1]

НаводиУреди

  1. Божидар Видоевски (Дијалектите, том1, 1998: стр.149-162) го наведува вратничкиот дијалект посебен од тетовскиот.