Виолончело е музички инструмент кој спаѓа во групата на гудачки инструменти. Свирачот на виолончелото се викa виолончелист. Виолончелото е многу популарен инструмент кој може да се користи во соло изведба, во камерната музика и во оркестрите. Исто така многу се користи во поп-музиката. Виолончелото почнало да се употребува од 16 век. Тоа во форма е исто како виолината но големината на кoрпусот му е речиси двојно поголема. Начинот на свирење е исто така поинаков од свирењето на виолина. Виолончелистот го држи виолончелото меѓу нозете, потпрено на колена, а на подот е потпрено со метална ногарка. Деловите на виолончелото се исти како на виолината а се свири со гудало и со помош прстите. Жиците се штимаат една октава пониско од виолината на тоновите А-D-G-C така што овај инструмент е подлабок, со басовски регистер па така и основниот клуч му е басовски. Меѓутоа благодарение на свирачките можности со левата рака која може да стигне до крајот на вратот, тонскиот опсег му е дури и во оркестарската изведба многу голем така што за нотирање потребно е да се применат и други клучеви, првенствено тенорскиот С-клуч а за највисоките регистри и виолински. Поинаквите и подебели жици, го прават звукот на виолончелото богат а на нависоката А-жица може да биде многу распеан и продорен. Ова најмногу доаѓа до израз во музика од романтичен стил. Вилончелото настанало со примена на обликот на виолината на старата виола да гамба. Најстарите зачувани примероци датираат од крајот на 16 век, изработени од фамилијата Амати.

Виолончело
виолончело прикажано од напред и од страна
виолончело прикажано од напред и од страна
виолончело прикажано од напред и од страна
Класификација
Скала
Сродни инструменти