Оваа статија е дел од ВикиПроектот Рецензија и е создадена со цел да им послужи на корисниците на Википедија на македонски јазик да номинираат статии за кои е потребно да се рецензија.

Секој регистриран корисник на Википедија на македонски јазик може да предложи статии за рецензија.

Како се номинира статија за рецензија?

уреди
  • Додадете го насловот на статијата што сакате да ја номинирате за рецнзија на оваа страница и притоа во продолжение на одделот опишете зошто сметате дека статијата треба да биде рецензирана. Внимавајте, насловот на секој оддел (наслов на статија секогаш треба да претставува директна врска до статијата која е насловена и која постои на Википедија на македонски јазик.
  • На статијата којашто веќе сте ја номинирале за рецензија додадете ја предлошката {{Рецензија}}.

(Забелешка: Статиите кои ја содржат предлошката {{Рецензија}} не може да содржат и некој од квалитативните предлошки или предлошката {{Никулец}}).

По извршената рецензија од статијата се отстранува предлошката {{Рецензија}} и се додава предлошката која соодветствува на квалитетот на рецензираната статија.