Ван дер Валсов полупречник

Ван дер Валсов полупречник (Ван дер Валсов радиус) — растојанието меѓу најоддалечените електрони од атомското јадро на слободни атоми. Единицата е именувана по научникот Јоханес ван дер Валс.

Ако се замислат атомите или молекулите како топки чијашто површина ја градат од центарот најоддалечените електрони, Ван дер Валсовите полупречници се всушност полупречниците на тие топки.