Билателаризам е економски систем за размена на плаќање што се засновува на билатерална спогодба меѓу две земји со пребивање на меѓусебните побарувања; паричните средства што една земја ги остварува со извозот во друга земја се врзани само за плаќање на увозот од таа земја и не може да се користат за плаќање во трети земји.