Батлерова остава е помошна просторија во една голема куќа. Обично е сместена веднаш до кујната или до винскиот подрум и обично има пултови, маси и лавабоа.

Батлерова остава

батлеровата остава се користи за складирање, чистење и броење на сребрен прибор и др. Тука можат да се чуваат и винскиот дневник и сметководствените книги. Собата ја користи батлерот и друг домашен персонал; ваквата просторија се нарекува батлерова остава дури и кога куќата нема батлер.