Акумулатор (или струјособирач) — вид на батерија, од електрохемиски уред, која е способна да врши претворање на енергијата. Тој ја претвора електричната енергија во хемиска, што се смета за полнење на акумулаторот, бидејќи тогаш се врши зголемување на потенцијалната енергија на акумулаторот. Меѓутоа, може да врши и претворање на хемиската енергија во електрична, како и кај секоја батерија, со приклучување на електричниот потрошувач на краевите на акумулаторот (половите) кога акумулаторот произведува електрична енергија и ја предава на струјното коло.

Акумулатор

Опис уреди

Акумулаторот спаѓа во групата на галвански елементи, но со способност повторно да се наполнат откако ќе им падне напонот.

Акумулаторот се состои од една или повеќе ќелии кои имаат една или две електроди (катода и анода) кои се потопени во електролит. Едната ќелија од оловниот акумулатор дава напон од приближно две волти, а со сериско поврзување на ќелиите се добива акумулаторска батерија на називниот напон која одговара на бројот на ќелии помножени со напонот на една ќелија. На пример, за називен напон од 12 волти потребно е да се спојат сериски шест ќелии од 2 волти.[1]

Најпознати и најчесто присутни во пракса се оловните и алкалните акумулатори (батериите што се полнат). Во поновата изведба на автомобили се појавуваат AGM акумулатори кои се нова и посебна технологија, за разлика од оловно-киселинските акумулатори AGM акумулаторите се користат на возила кои имаат вградено start/stop технологија и кои со обичните оловно-киселински акумулатори не би работеле доволно долго. AGM акумулаторите се дизајнирани да немаат во нив слободна киселина туку во посебни синтетички влакна да биде апсорбирана целата киселина. Се одликуваат со поголема издржливост во споредба до комвенционалните алкумулатори и кај нив е возможно враќање на електрична енергија од самото возило назад во акумулаторот. Никогаш не вградувајте оловно-киселинска батерија во возило каде треба да вградите AGM акумулаторска батерија.

Акумулаторите спаѓаат во секундарни електрохемиски извори (реверзибилни) на електрична енергија и можат повеќепати да ја претвораат хемиската во елетрична енергија и обратно (можат да се полнат и да се празнат). За разлика од акумулаторот, батеријата спаѓа во таканаречените примарни извори на електрична енергија бидејќи ја претвора хемиската енергија во електрична и не може да се полни (процесот не е реверзибилен).

Опасности уреди

Употребата на акумулаторите предизвикува и некои опасности:

  • бидејќи во акумулаторите се наоѓаат хемиски соединенија опасни по здравјето на човекот и животната средина потребно е да се обрни внимание при ракувањето со нив.
  • посебно треба да се води сметка малите деца да не дојдат во контанкт со акумулаторите бидејќи е опасно ако хемикалиите се најдат во очите или во органите за дишење и варење бидејќи може да дојди до изгореници, задушување и труење.
  • искористените (неисправните) акумулатори не треба да се фрлаат на ѓубриште или во природата туку треба да се собираат на соодветно место и да се рециклираат за да не се загадува водата и земјиштето (животната средина).

Наводи уреди

  1. Бојан Шоптрајанов, Хемија за втора година на реформираното гимназиско образование (петто изменето и дополнето издание). Скопје: Просветно дело, 2009, стр. 112.